Ettevõtte taustinfo

Tabivere Plastitehas OÜ on Tabiveres Tartumaal paiknev tootmisettevõte, mis tegutseb aastast 2000.

Ettevõtte tegevusaladeks on PET-taara tootmine, pakendamis- ja laoteenuste pakkumine, kaupade peale- ja mahalaadimine raudteeharul ning soojusenergia tootmine ja müük.

Ettevõte omab ligikaudu 20 ha ärimaad Tabiveres Tartumaal. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks luua siia korrastatud ettevõtluspiirkond, kus on eeldused ühise infrastruktuuri väljaarendamiseks ja kasutamiseks ning ettevõtetevahelise ühistegevuse arenguks.

Aastal 2008 eraldas PRIA  ettevõttele maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse tootmis- ja laokompleksi, laadimiskoridori ja allasõidutee ehitamiseks ning kodulehe valmistamiseks. 

2013.a alustati PET (polüetüleentereftalaadist) pudelite tootmist. 2015.a viidi läbi kahele  PET taarale vastavuskatsetused kergestisüttivate vedelate ainete pakendamiseks ja saadi ainukesena Eestis ja Baltimaades UN–sertifikaat (Soomes vaid ühel ettevõtjal).

Aastal 2013 rahuldas PRIA ettevõtte taotluse bioenergia tootmishoone ehitamise investeeringutoetuse saamiseks. Alates 2014.aastast kasutatakse 1 MW kohalikul taastuval bioküttel katlamajast saadavat soojusest kasutamist ja müüakse seda ka  kõrvalasuvatele ettevõtetele.

Aastal 2018 rahuldas PRIA ettevõtte taotluse PET-taara tootmise ja etikettimise seadme soetamiseks. Seadme soetamise eesmärk on mitmekesistada pakutavate toodete valikut ja alustada kõrgema lisandväärtusega täisteenuse pakkumist. Projekti läbiviimise oodatav tulemus on ettevõtte müügitulu kasv, ettevõtte arengu tagamine, uute töökohtade loomine ja ettevõtte konkurentsivõime kasv.